41. ปริมาณการจับสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง

ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณการจับสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง”

เมื่อพิจารณาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมง จากข้อมูลปริมาณการจับสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง[1] (Catch Per Unit of Effort: CPUE) ในแหล่งทำการประมง ดำเนินการโดยเรือสำรวจของกรมประมง ใช้เครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ ขนาดตาอวนก้นถุง 4 เซนติเมตรทำการลากอวน เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ในเวลากลางวัน จากสถานีสำรวจทั้งสิ้น 86 สถานี ใน พ.ศ. 2562 พบว่า ฝั่งอ่าวไทย มีค่า CPUE เท่ากับ 12.61 กิโลกรัมต่อชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.44 จาก พ.ศ. 2561 ที่มีปริมาณ 11.73 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ส่วนฝั่งทะเลอันดามัน มีค่า CPUE เท่ากับ 42.59 กิโลกรัมต่อชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.01 จาก พ.ศ. 2561 ที่มีปริมาณ 40.94 กิโลกรัมต่อชั่วโมง เมื่อนำค่า CPUE แต่ละฝั่งมาถ่วงน้ำหนักตามพื้นที่ พบว่า น่านน้ำไทยมีค่า CPUE เท่ากับ 22.80 กิโลกรัมต่อชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.21 จาก พ.ศ. 2561 ที่มีปริมาณ 21.67 กิโลกรัมต่อชั่วโมง  (กรมประมง, 2563ก)

 ปริมาณการจับสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง พ.ศ. 2553-2562

หมายเหตุ: 1) พ.ศ. 2553-2559 สำรวจโดยใช้เครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ ขนาดตาอวนก้นถุง 2.5 เซนติเมตร
2) พ.ศ. 2560-2562 สำรวจโดยใช้เครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ ขนาดตาอวนก้นถุง 4 เซนติเมตร

ที่มา: กรมประมง (2563ก)

ดาวน์โหลดข้อมูล

 

[1] ปริมาณการจับสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง (Catch Per Unit of Effort: CPUE) คือ ปริมาณการจับสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง (หรือที่รู้จักกันว่าอัตราการจับสัตว์น้ำ) เมื่ออัตราการจับสัตว์น้ำที่มีการปรับเป็นค่ามาตรฐานแล้ว สามารถนำมาใช้เพื่อเป็นตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำได้